Pažymėdamas(-a) varnelę:

Duomenų valdytojas
AutomobiliaiLizingu.lt, įsipareigoja saugoti AutomobiliaiLizingu.lt interneto svetainės naudotojų privatumą.

Privatumo Politika yra taikoma duomenų tvarkymui, nepriklausomai nuo formos ir / ar aplinkos, kurioje Jūs pateikėte savo asmens duomenis (pavyzdžiui, naudojantis AutomobiliaiLizingu.lt interneto svetainėmis, AutomobiliaiLizingu.lt programėlėmis, popierine forma, telefonu ar el. paštu) bei nepaisant to ar duomenys yra tvarkomi duomenų sistemoje ar popierine forma.

AutomobiliaiLizingu.lt tvarko Jūsų asmens duomenis tik pagal taikomus teisės aktus ir taisykles, naudodamasi protingai prieinamais organizaciniais, finansiniais ir techniniais ištekliais.

Asmens duomenys
Šioje Privatumo politikoje „asmens duomenys“ reiškia bet kokią su Jumis susijusią informaciją arba informaciją, kuri leistų tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę.

Sutikimas su privatumo politika ir asmens duomenų tvarkymu
Perduodami savo asmens duomenis AutomobiliaiLizingu.lt Jūs sutinkate su Privatumo Politika ir Jūsų perduotų asmens duomenų tvarkymu. Jeigu su šios politikos nuostatomis nesutinkate, neperduokite savo asmens duomenų.

Sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis galite pateikti: AutomobiliaiLizingu.ltinterneto svetainėse, prašymų formose,AutomobiliaiLizingu.lt prašymuose, telefonu, el. paštu arba atvykę į AutomobiliaiLizingu.lt klientų aptarnavimo skyrių.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis tuo pačiu būdu kuriuo jis buvo suteiktas, t.y. per AutomobiliaiLizingu.lt interneto svetainę, paskambinant į AutomobiliaiLizingu.lt klientų aptarnavimo centrą, kreipiantis el. paštu arba atvykstant AutomobiliaiLizingu.lt klientų aptarnavimo skyrių, tokiu atveju Jūsų asmens duomenys daugiau nebebus tvarkomi, kaip tai buvo atliekama anksčiau remiantis sutikimu pateiktu konkrečiam tikslui.

Jūsų sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, kai sutikimas galiojo. Taip pat siūlome atsižvelgti į tai, kad sutikimo atšaukimas negali sustabdyti duomenų tvarkymo, kuris yra pagrįstas kitais teisėtais pagrindais.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
AutomobiliaiLizingu.lt tvarko Jūsų asmens duomenis remiantis šiais teisiniais pagrindais:

Remiantis Jūsų sutikimu;
Siekiant teikti informaciją, t.y., kad Jums būtų suteikta reikiama informacija;
Siekiant sudaryti sutartį, t.y. tam, kad su Jumis būtų sudaryta sutartis ir būtų užtikrintas jos vykdymas;
Siekiant laikytis teisės aktų ir taisyklių, t.y. vykdant teisės aktuose ir taisyklėse nurodytas prievoles;
Siekiant užtikrinti teisėtus interesus – siekiant įgyvendinti teisėtus interesus kylančius iš taikomų teisės aktų ir taisyklių ar tarp AutomobiliaiLizingu.lt ir Jūsų esančių teisinių santykių (įskaitant veiklos vykdymą, paslaugų teikimą, produktų reklamą, vykdomą paštu, tapatybės nustatymą ir pan.).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Remiantis Jūsų sutikimu ir taikomais teisės aktais bei taisyklėmis,AutomobiliaiLizingu.lt  tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau nurodytais (ir kitais) tikslais:

Siekiant įvertinti Jūsų mokumą naudojant Jūsų prašymo nagrinėjimo metu bendrovei pateiktą informaciją;
Siekiant tvarkyti Jūsų pateiktą informaciją (prašymus, pranešimus, pretenzijas ir pan.) bei suteikti Jums paslaugas;
Siekiant nustatyti Jūsų tapatybę (tai gali apimti veido bei balso atpažinimą ir kitas biometrines technologijas bei internetinių atpažinimo sistemų naudojimą);
Siekiant suteikti Jums informaciją ir / ar patarti Jums apie paslaugas;
Siekiant sudaryti sutartis ir teisėtus sandorius;
Susisiekimui su Jumis;
Siekiant įvertinti interneto svetainių, produktų ir paslaugų naudojimą;
Siekiant geriau pažinti naudojimosi interneto svetaine įpročius;
Atliekant analitinius tyrimus;
Užkertant kelią bet kokiam sukčiavimui, pinigų plovimui ar kitoms nusikalstamoms veikoms;
Išieškant sumas, kurias Jūs esate skolingi bendrovei;
Siekiant apsaugoti transporto priemonę nuo vagystės;
Kitais tikslais, jeigu jie neprieštarauja teisės aktams, Privatumo Politikai ir AutomobiliaiLizingu.lt veiklai.

Visi Jūsų prašymai, kuriuos pateikiate bendrovei interneto svetainėje arba jos darbuotojams, leidžia panaudoti pateiktą informaciją bendrovės produktams ar paslaugoms. Visi duomenys, kuriuos pateikėte bendrovei vykdant sutartinius įsipareigojimus, gali būti panaudoti bendrovės įsipareigojimų vykdymo užtikrinimui Jūsų naudai. Jeigu yra atliekami kokie nors interneto svetainės pakeitimai ar pagerinimai, Jūsų informacija gali būti panaudota, pranešant Jums apie šiuos pakeitimus. Bendrovė gali susisiekti su dabartiniais klientais dėl jos produktų ir paslaugų, susijusių su bet kokiomis interneto svetainėje nurodytomis paslaugomis, kuriomis klientas anksčiau naudojosi. Bendrovė gali naudoti pati arba leisti trečiosioms šalims naudoti informaciją, kuri nėra susijusi su produktais ar paslaugomis, kurie galėtų Jus dominti. Bendrovė arba trečiosios šalys gali su Jumis susisiekti tik tuo atveju, jeigu Jūs su tuo sutikote. Visi nenorintys suteikti bendrovei ar trečiosioms šalims sutikimo naudoti jų duomenis turi galimybę uždrausti šiuos duomenis naudoti. Duomenyse, kurie yra surenkami tokiais atvejais, tapatybės atpažinimo duomenų nebus. Su trečiosiomis šalimis galima dalintis tik statistiniais duomenimis, kuriuose nėra atskleidžiama naudotojo tapatybė.

Asmens duomenų gavimas
AutomobiliaiLizingu.lt gauna Jūsų asmens duomenis iš Jūsų trimis būdais:

Jums suteikiant informaciją AutomobiliaiLizingu.lt, pavyzdžiui, AutomobiliaiLizingu.lt, patalpose užpildant prašymus (įskaitant AutomobiliaiLizingu.lt  partnerius ir agentus), AutomobiliaiLizingu.lt interneto svetainėse, naudojantis socialiniais tinklais, paštu, el. paštu, telefonu, ar bet kuriomis kitomis priemonėmis ar paslaugomis;
Automatiškai, kai Jūs naudojatės AutomobiliaiLizingu.lt interneto svetaine ar produktais;
Kai informaciją AutomobiliaiLizingu.lt pateikia trečiosios šalys (pavyzdžiui, įvairūs registrai ar partneriai).

Pateiktieji asmens duomenys
Asmens duomenys, kuriuos AutomobiliaiLizingu.lt gali gauti iš Jūsų ar apie Jus:

Asmens duomenys (pavyzdžiui., vardas, asmens kodas, gimimo data, pranešimų pateikimo kalba, tapatybės dokumentai, santykiai su trečiosiomis šalimis ir kt.) skirti nustatyti Kliento tapatybę;
Kontaktiniai duomenys (pavyzdžiui, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.), kurie bus naudojami teikti Klientui informaciją apie sutartį, pasiūlymams ar reklamuojant AutomobiliaiLizingu.lt ar AutomobiliaiLizingu.lt bendradarbiaujančių partnerių paslaugas;
Kliento transporto priemonės duomenys (pavyzdžiui, registracijos numeris; važiuoklės numeris; gamintojas; metai; spalva; transporto priemonės koordinatės, judėjimo trajektorija, laikas (jei transporto priemonėje įdiegta GPS sekimo įranga));
Pokalbių įrašų duomenys (pavyzdžiui, AutomobiliaiLizingu.lt klientų aptarnavimo tarnybos pokalbių įrašai, pokalbių data ir laikas);
Sutikimo informacija (pavyzdžiui, sutikimo pastabos, datos, laikai ir šaltinis);
Veiksmai atlikti AutomobiliaiLizingu.lt interneto svetainėje (pavyzdžiui, IP adresas, veiksmų pavadinimai, interneto svetainės skiltys, data ir laikas);
Informacija apie Kliento kompetenciją (pavyzdžiui, išsilavinimas, darbovietė, profesija ir kt.) siekiant įvertinti Kliento kompetenciją ir suteikti reikiamas finansines paslaugas;
Finansinė informacija (pavyzdžiui, informacija apie įsipareigojimus, pajamas ar kitą turtą, mokėjimų drausmingumą, išlaikytinius ir pan.) skirta įvertinti Kliento kreditingumą, laikytis atsakingo skolinimo nuostatų bei suteikti Klientui tinkamas finansines paslaugas;
Informacija apie pajamų kilmę (pavyzdžiui, informacija apie darbdavį, verslo partnerius, veiklą ir pan.) skirta nustatyti Kliento patikimumą ir užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui;
Informacija apie Kliento ir AutomobiliaiLizingu.lt sandorius ir sąlygas, susijusias su sandorio vykdymu (pavyzdžiui, informacija apie Kliento ir AutomobiliaiLizingu.lt sudarytas ir nutrauktas sutartis, informacija apie sutarčių vykdymą ir pažeidimus, Kliento pateikti prašymai ir paraiškos ir kt.) skirta įvertinti Kliento patikimumui ir kreditingumui, sutarties vykdymui ir AutomobiliaiLizingu.lt teisių apsaugai (pavyzdžiui, pateikiant skolų ataskaitas arba siekiant išieškoti skolą arba panaudojant kaip įrodymus bet kokiame galimame ginče);
Informacija, gauta vykdant teisės aktuose numatytas prievoles (pavyzdžiui, informacija gauta atliekant tyrimą, duomenys apie Kliento dalyvavimą pinigų plovime ar terorizmo finansavime ir pan.) skirta įvertinti Kliento patikimumą;
Informacija apie Kliento paslaugų apimtį, įpročius, lūkesčius ir pasitenkinimą paslaugų kokybe (pavyzdžiui., Kliento amžius, naudojimosi paslaugomis dažnumas, Kliento pasitenkinimas paslaugų kokybe ir kt.) skirta pagerinti AutomobiliaiLizingu.lt paslaugas ir kreditingumo vertinimo būdus bei vykdyti Klientų grupės rinkos dalies, pasiūlymų, paslaugų ir kitų finansinių rodiklių statistinius tyrimus ir analizę.

Slapukai
AutomobiliaiLizingu.lt interneto svetainėje naudoja slapukus ar panašias technologijas tam, kad surinktų apie Jus informaciją tuo metu kai Jūs lankotės interneto svetainėje. Slapukai yra bylos, kurias interneto svetainės įrašo į kompiuterius, naudotojų atpažinimui ir interneto svetainės naudojimo palengvinimui. Slapukų naudojimas leidžia bendrovei įgalinti Jus naudotis interneto svetaine Jums patogiausiu būdu. Išsamesnė informacija apie slapukų naudojimą, pateikiama bendrovės Slapukų Politikoje.

Automatizuotas sprendimų priėmimas
Santykiuose su Jumis gali būti naudojamas automatizuotas sprendimų priėmimas. Pagal taikomus teisės aktus ir taisykles Jūs galite nesutikti su automatizuotu sprendimų priėmimu, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad tam tikrais atvejais dėl to gali būti ribojamos Jūsų teisės pasinaudoti galimais, individualiai Jums skirtais, variantais (pavyzdžiui, gauti komercinius pasiūlymus).

Sutikimas su automatizuotų sprendimų, kurie Jums sukelia teisines pasekmes (pavyzdžiui, Jūsų prašymo patvirtinimas arba atmetimas), priėmimu gali būti pateiktas tik sutarties su AutomobiliaiLizingu.lt sudarymo ir/ar vykdymo metu, arba remiantis Jūsų aiškiai išreikštu sutikimu.

Rinkodaros veikla
AutomobiliaiLizingu.lt gali susisiekti su Jumis ir / ar teikti Jums paštu, el. paštu ar telefonu informaciją apie produktus, paslaugas, išskirtinius pasiūlymus ir kitą Jus galinčią dominti informaciją, pagal Jūsų anksčiau pateiktus duomenis ir /ar veiklą interneto svetainėje, tik turėdama Jūsų sutikimą ir vadovaujantis taikomais teisės aktais ir taisyklėmis.

Galite bet kuriuo metu AutomobiliaiLizingu.lt interneto svetainėje www.automobiliailizingu.lt arba pasinaudoję atsisakymo nuoroda esančia kiekviename mūsų rinkodaros laiške, atsisakyti gauti tokią informaciją.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
AutomobiliaiLizingu.lt neatskleidžia Jūsų asmens duomenų ar jokios kitos informacijos, gautos teikiant paslaugą ar pagal sutartį, trečiosioms šalims, išskyrus:

kai duomenys turi būti perduoti pagal Jūsų ir AutomobiliaiLizingu.lt pasirašytą sutartį siekiant užtikrinti bet kokios sutartyje ir/ar teisės aktuose nustatytos funkcijos vykdymą;
remiantis aiškiu Kliento sutikimu;
asmenims, kurie yra nurodyti taikomuose teisės aktuose ir taisyklėse, esant jų pagrįstam prašymui nustatyta tvarka ir apimtimi;
kai siekiama apsaugoti teisėtus AutomobiliaiLizingu.lt interesus pagal taikomus teisės aktus ir taisykles, pavyzdžiui, pateikiant skundą teismui ar kitoms viešosioms institucijoms;
siekiant įvertinti Jūsų kreditingumą pagal taikomus teisės aktus ir taisykles.

AutomobiliaiLizingu.lt turi teisę suteikti leidimus  bendrovėms ir suAutomobiliaiLizingu.lt  bendradarbiaujantiems partneriams (trečiosioms šalims) atlikti tam tikrus veiksmus užtikrinančius kokybę ir su Jumis sudarytos sutarties vykdymą.

Jeigu atliekant užduotis AutomobiliaiLizingu.lt bendrovės arba su AutomobiliaiLizingu.lt bendradarbiaujantys partneriai tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriais disponuoja AutomobiliaiLizingu.lt ar su AutomobiliaiLizingu.ltbendradarbiaujantys partneriai yra laikomi AutomobiliaiLizingu.lt duomenų tvarkymo vykdytojais (tvarkytojais) ir AutomobiliaiLizingu.lt turi teisę perduoti Jūsų reikiamus asmens duomenis AutomobiliaiLizingu.lt bendradarbiaujantiems partneriams tokia apimtimi, kuri yra būtina šiai veiklai.

„AutomobiliaiLizingu.lt“ bendrovės ir „AutomobiliaiLizingu.lt“ bendradarbiaujantys partneriai (kaip asmens duomenų tvarkytojai) užtikrins asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų vykdymą pagal „AutomobiliaiLizingu.lt“ reikalavimus ir reglamentą (teisės aktus) bei nenaudos Jūsų asmens duomenų jokiems kitiems tikslams išskyrus įsipareigojimų vykdymą „AutomobiliaiLizingu.lt“ vardu pagal su Jumis sudarytą sutartį.

„AutomobiliaiLizingu.lt“ įsipareigoja neperduoti Jūsų Asmens Duomenų jokiai organizacijai ar jokiam asmeniui valstybėje, kurios asmens duomenų apsaugos lygis yra nepakankamas, išskyrus šiais atvejais:

Duomenų perdavimas yra reikalingas sutarties sudarymui su Jumis arba jos vykdymui;
Duomenų perdavimas yra reikalingas sutarties sudarymui ar sutarčiai, sudarytai Jūsų interesų labui, vykdyti;
Duomenis perduoti leidžia taikomų teisės aktų reikalavimai;
Jeigu yra gautas aiškus Jūsų sutikimas;

Jeigu informacija pagal kurią galima nustatyti asmenį yra perduodama į kitą šalį, gali būti taikomi atitinkamos šalies teisės aktai ir taisyklės, įskaitant nacionalinio saugumo ir kovos su terorizmu reglamentavimą, leidžiantį teisėsaugos institucijoms gauti prieigą prie privačių asmenų turimos informacijos.

Asmens duomenų apsauga
Bendrovė naudoja pakankamas administracines, technines ir fizines saugumo priemones siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo netyčinio, neteisėto ar neleistino sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, prieigos, atskleidimo ar panaudojimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

AutomobiliaiLizingu.lt„“ interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines, tačiau AutomobiliaiLizingu.lt„“ šių svetainių ir / ar jokio šių svetainių turinio nekontroliuoja ir jokios atsakomybės už tai neprisiima.

Susipažinimas su savo asmens duomenimis
Jūs turite teisę gauti taikomuose teisės aktuose ir taisyklėse nurodytą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikdami „AutomobiliaiLizingu.lt“ pagrįstą rašytinį prašymą. Remiantis gautu prašymu, nustačius Jūsų tapatybę bei įvertinus prašymą, „AutomobiliaiLizingu.lt“ informuos Jus apie prašomą informaciją teisės aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi.

Asmens duomenų pasikeitimas arba pašalinimas
Esant būtinybei, bet kuriuo metu turite teisę pakeisti, papildyti ar pašalinti savo asmens duomenis bei nesutikti su duomenų tvarkymu ar paprašyti jų perkėlimo. Tokiu atveju susisiekite su „AutomobiliaiLizingu.lt“ el. paštu: info@automobiliailizingu.lt.

„AutomobiliaiLizingu.lt“ įsipareigoja imtis reikiamų priemonių Jūsų asmens duomenų netikslumams, apie kuriuos jai yra pranešama tiesiogiai arba per galimas paslaugas, ištaisyti ar juos pašalinti. Tačiau, „AutomobiliaiLizingu.lt“ turi teisę riboti prieigą, koreguoti ar pašalinti asmens duomenis pagal taikomų teisės aktų ir taisyklių reikalavimus.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Asmens duomenų saugojimo trukmė
„AutomobiliaiLizingu.lt“ saugo ir tvarko Jūsų asmens duomenis kol galioja bent vienas iš šių kriterijų:

tol kol galioja su Jumis sudaryta sutartis;
kol Jūs ir/ar „AutomobiliaiLizingu.lt“ gali įgyvendinti savo teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus ir taisykles (pavyzdžiui, pateikiant pretenziją ar pateikiant ieškinį teisme);
tol kol viena iš šalių turi teisinę pareigą saugoti duomenis;
tol kol galioja Jūsų sutikimas susijusiam asmens duomenų tvarkymui, nebent galioja ir kitas teisinis pagrindas duomenų tvarkymui.

Pasibaigus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, Jūsų asmens duomenys bus pašalinti arba nuasmeninti.

Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines
Bendrovės svetainėje gali būti nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines. Šios trečiųjų šalių interneto svetainės turi savo pačių naudojimo ir asmens duomenų apsaugos taisykles, su kuriomis Jūs sutinkate, kai apsilankote atitinkamoje svetainėje. Bendrovė neatsako ir neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių interneto svetaines. Kadangi bendrovė negali kontroliuoti trečiųjų šalių interneto svetainių turinio, bendrovės atsakomybė galioja tik jos interneto svetainei.

Komunikacija
„AutomobiliaiLizingu.lt“ bendrauja su Jumis naudodamasi Jūsų kontaktine informacija (telefono numeriu, el. pašto adresu bei pašto adresu).

Susisiekimas su bendrove
Kilus klausimams, turint prašymų ar pastabų dėl Privatumo Politikos susisiekite su bendrove parašę el. pašto adresu: info@automobiliailizingu.lt

Privatumo politikos pakeitimai
„AutomobiliaiLizingu.lt“ turi teisę šią Privatumo Politiką keisti. Rekomenduojame reguliariai apsilankyti „AutomobiliaiLizingu.lt“ interneto svetainėje ir susipažinti su naujausia informacija.

AutoTau.lt © 2021. Visos teisės saugomos.